ઇમેઇલ તથા મેસેજ પર અપડેટ કઇ રીતે મેળવવા?

ઇમેઇલ પર અપડેટ મેળવવા નીચેના સ્ટેપ્સ અનુસરો.આ લિંક ક્લિક કરો, ત્યારબાદ આપના એકાઉન્ટની વિગતો વડે લોગીન થઇ "Join Group" બટન ક્લિક કરો. 


મોબાઇલ પર મેસેજ દ્વારા અપડેટ મેળવવા નીચેના સ્ટેપ્સ અનુસરો.મોબાઇલમા મેસેજ મેનુમા જઇ ત્યા ON rijadeja ટાઇપ કરો અને આ મેસેજ 9870807070 નંબર પર મોકલી દો.