રજીસ્ટર કઇ રીતે થવુ?

Tip!

www.rijadeja.com વેબસાઇટ ગુગલ પ્રોડક્ટ્સ પર વધુ સારી રીતે કાર્ય કરે છે તેથી શક્ય હોય ત્યા સુધી આ વેબસાઇટ માટે GMail તથા Google Chromeવેબ બ્રાઉઝર વાપરવાની સલાહ આપવામા આવે છે. GMail આઇડી બનાવવા અહી ક્લિક કરો.
રજીસ્ટર થવા માટે નીચેના સ્ટેપ્સ અનુસરો


ત્યા આપેલી સૂચનાઓ વાંચ્યા બાદ ફોર્મમા માંગેલી વિગતો ભરો."સબમીટ" બટન ક્લિક કરો અને રજીસ્ટ્રેશન થઇ ગયાની જાણ કરતા ઇમેઇલની રાહ જુઓ.


નોંધ - રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવામા વધુમા વધુ 48 કલાક જેટલો સમય લાગી શકે છે આ દરમિયાન બીજી વાર રજીસ્ટ્રેશન કરવુ નહી.